QUY ĐỊNH KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

E - WARRANTY ACTIVATION REGULATIONS

 

Kính gửi Quý Khách Hàng

Dear Valued Customers,

 

Lời đầu tiên, Hafele Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm của Công ty chúng tôi suốt thời gian qua.

First of all, Hafele Vietnam would like to send our warmest thanks and appreciation to you for being our loyal customer over the years.

 

Nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như trải nghiệm dịch vụ sau bán hàng Hafele Việt Nam của Người tiêu dùng, chúng tôi xin trân trọng thông báo QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ, có hiệu lực từ ngay lập tức. Chi tiết như bên dưới

In order to enhance After Sale service and customer experience, we are pleased to inform you that our “E-WARRANTY TERM AND CONDITION” would be effective immediately. Details as below:

 

 1. Thời gian áp dụng: ngay lập tức

Applied time: immediately

 

 1. Phạm vi & Kênh bán hàng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các khách hàng mua hàng tại Đại lý (bao gồm mua hàng trên Oneweb là Website chính thức của Hafele tại địa chỉ www.hafele.com.vn), Siêu Thị và các Website Thương Mại Điện Tử của Hafele và của Đại lý (nếu có).

Applied area & sales channels: Endcustomer who purchase Hafele product from Hafele’s Dealers (including Oneweb is Hafele's official website at www.hafele.com.vn)), Supermarket and Hafele's and Dealers E-Commerce Websites (if any).

 

 

C.Điều khoản và điều kiện (Term and Condition):

 1. Bằng cách đăng ký Bảo hành điện tử, quý khách hàng (đại lý và Khách hàng cuối) hiểu đầy đủ các Điều khoản & Điều kiện bảo hành đăng tải tại website https://cskh.hafelevietnam.com.vn/  và chấp nhận bảo hành được cung cấp cho sản phẩm.

By registering for the E-Warranty, you ( the dealer and the End-Customer) fully understand the Warranty Terms & Conditions that is published at website https://cskh.hafelevietnam.com.vn/  and accept the warranty provided for the product.

 1. Thời hạn bảo hành điện tử sẽ được tính theo quy định tại Điều số 11 bên dưới  và không thay đổi trong mọi trường hợp, đồng thời sẽ không bao gồm thời gian sửa chữa, thực hiện các dịch vụ liên quan quá trình sửa chữa sản phẩm.

The e-warranty period will be calculated according to the provisions of Article No. 11 below and will not change in any case, and will not include the time for repair or perform services related to product repair process.

 1. Nhân viên của Hafele, các Đại lý được uỷ quyền có trách nhiệm cung cấp các chính sách bảo hành của mình cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng đăng ký, kích hoạt bảo hành điện tử sau khi thực hiện mua sản phẩm. Hafele và khách hàng thực hiện kiểm tra các thông tin liên quan đến việc kích hoạt bảo hành một cách chính xác tuyệt đối trước khi thực hiện thao tác kích hoạt.

Hafele employees and authorized Dealers are responsible for providing its warranty policies to customers and instructing customers to register and activate the electronic warranty after purchasing the product. Hafele and customers check the information related to warranty activation for absolute accuracy before performing the activation operation.

 1. Quý khách hàng phải đăng ký Bảo hành điện tử trong vòng 24 giờ kể từ ngày quý khách hàng mua sản phẩm được đề cập. Chỉ để làm ví dụ, nếu quý khách hàng mua một sản phẩm được áp dụng Bảo hành điện tử và có sẵn vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì quý khách hàng phải đăng ký Bảo hành điện tử chậm nhất là 23 giờ 59 phút vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

You must apply for the e-Warranty within 24hours from the date of your purchase of the product in question. By way of example only, if you purchase a product for which the e-Warranty is applicable and available on 1 January 2023, then you must apply for the e-Warranty by 23:59 on 1 Jan 2023 at the very latest.

 1. Bảo hành điện tử chỉ áp dụng và dành cho cá nhân cư trú tại Việt Nam đã mua (các) sản phẩm vì mục đích phi thương mại và/hoặc mua (các) sản phẩm không vì lợi ích hoặc thay mặt hoặc sử dụng cho bất kỳ công ty nào, doanh nghiệp và/hoặc xã hội.

The e-Warranty is only applicable and available to individual residents in Vietnam who have purchased the product(s) for non-commercial use and/or purchased the product(s) not for the benefit or on behalf or use of any company, business and/or society.

 1. Bảo hành điện tử chỉ có hiệu lực sau khi Hafele xác minh các chi tiết trong mẫu đơn đăng ký trực tuyến do quý khách hàng gửi và hoàn thành các thủ tục kích hoạt theo hướng dẫn của nhân viên Hafele, các Đại lý được uỷ quyền, Và  khi Hafele gửi cho quý khách hàng email nêu chi tiết về việc quý khách hàng mua sản phẩm Hafele (bao gồm model, số seri và số đăng ký bảo hành của Bảo hành điện tử (nếu có) và xác nhận tính hợp lệ của Bảo hành điện tử. Bất kể có điều gì trái ngược ở bất kỳ đâu, Hafele sẽ có toàn quyền quyết định xem đơn đăng ký Bảo hành điện tử của quý khách hàng có hợp lệ hay không và/hoặc có chấp nhận đơn đăng ký đó hay không và theo đây quý khách hàng đồng ý tuân theo và từ bỏ không hủy ngang bất kỳ quyền nào để thách thức hoặc tranh chấp quyết định của Hafele về vấn đề này.

The e-Warranty is valid only after Hafele has verified the details in the online application form submitted by you and complete activation procedures according to instructions from Hafele staff and authorized dealers, AND  upon Hafele sending to you an email setting out the details of your purchase of the Hafele product (including the model and serial number, and the warranty registration number of the e-Warranty (if any)) and confirming the validity of the e-Warranty. Notwithstanding anything to the contrary anywhere, Hafele will in its sole discretion decide whether your application for the e-Warranty is valid and/or whether to accept such application, and you hereby agree to abide by and irrevocably waive any right to challenge or dispute Hafele’s decision in this regard.

 1. Đối với số seri đã được đăng ký kích hoạt sẽ không được thay đổi thông tin kích hoạt bảo hành. Hafele sẽ cân nhắc dựa trên các thông tin khách hàng để hỗ trợ thay đổi thông tin kích hoạt chỉ khi được thay đổi “Thông tin người dùng cuối” là cá nhân thụ hưỏng chính sách bảo hành đối với sản phẩm trong vòng 24h kể từ lần đầu đăng ký thông tin.

For serial numbers that have been registered for activation, warranty activation information cannot be changed. Hafele will consider based on customer information to support changing activation information only if the "End user information" is the individual who benefits from the product warranty policy within 24 hours from the first registration of information.

 1. Việc kích hoạt bảo hành điện tử sẽ được ghi nhận ở lần kích hoạt đầu tiên và sẽ không thay đổi trong mọi trường hợp.

The Ewarranty activation period will be recorded at the first activation and will not change in any case.

 1. Việc phát sinh sự sai lệch trong quá trình kích hoạt bảo hành điện tử sẽ được xử lý như sau:

Discrepancies arising during the electronic warranty activation process will be handled as follows:

 1. Trường hợp người kích hoạt là đại lý thì mọi phát sinh sai lệch về kích hoạt bảo hành điện tử sẽ do đại lý hoàn toàn trách nhiệm.

In case the activator is a dealer, any discrepancies in electronic warranty activation will be the dealer's full responsibility.

 1. Trường hợp khách hàng chủ động kích hoạt nhưng kích hoạt sai thông tin thì Hafele sẽ hỗ trợ thay đổi duy nhất 01 lần với điều kiện Đại lý cung cấp được đầy đủ chứng từ Tem thùng sản phẩm – tem trên sản phẩm – hoá đơn mua hàng.

In case the customer proactively activates but activates the wrong information, Hafele will support the change only once on the condition that the Dealer can provide full documents: Product box stamp - Product Stamp - Purchase Invoice.

 1. Trường hợp khác (nếu có) sẽ được xem xét từng trường hợp và quyết định của phòng bảo hành là quyết định cuối cùng. Tại thời điểm phát sinh, khách hàng phối hợp làm việc với đại lý phải cung cấp được tất cả thông tin như Tem Dán Thùng Sản Phẩm - Tem Trên Sản Phẩm - Hóa Đơn Mua Hàng – Hóa Đơn Trả Hàng ( Nếu Có).

Other cases (if any) will be considered on a case-by-case basis and the After Sale department's decision is final. At the time of occurrence, the customer must work with the dealer to provide all information such as Product Box Stamp - Product Stamp - Purchase Invoice - Return Invoice (If Any).

 1. Trong trường hợp đơn đăng ký Bảo hành điện tử của quý khách hàng không hợp lệ hoặc Hafele từ chối đơn đăng ký đó theo chính sách bảo hành của Hafele, quý khách hàng sẽ không được hưởng Bảo hành điện tử. Hafele có thể nhưng không bắt buộc phải gửi cho quý khách hàng một email thông báo về việc không hợp lệ hoặc bị từ chối đó, email này có thể nhưng không bắt buộc phải nêu rõ (các) lý do của Hafele.

In the event that your application for the e-Warranty was not valid or  Hafele rejects such application in accordance with Hafele's warranty policy, you will not be entitled to the e-Warranty. Hafele may but is not obliged to send you an email informing you of such invalidity or rejection, which e-mail may but is not required to set out Hafeles reason(s).
 

 1. Thời hạn bảo hành điện tử sẽ bắt đầu kể từ ngày quý khách hàng mua Sản phẩm Hafele và sẽ hết hạn khi kết thúc thời hạn bảo hành được quy định theo chính sách bảo hành được ban hành trên Trang web của Hafele.

E - Warranty period shall commence on the date of your purchase of the Hafele Product, and will expire upon the end of the warranty period stipulated according to the issued warranty policy on the Website of Hafele.

 1. Hafele có thể, bất cứ lúc nào (dù trước hay sau khi Bảo hành điện tử có hiệu lực) yêu cầu quý khách hàng xuất trình bằng chứng mua hàng, cho dù là để phê duyệt đơn đăng ký Bảo hành điện tử của quý khách hàng, để nhận dịch vụ bảo hành theo Bảo hành điện tử, hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Trong trường hợp đó, Bảo hành điện tử sẽ có điều kiện khi quý khách hàng gửi hoặc fax cho Hafele bản sao biên lai mua hàng ban đầu của quý khách hàng.

Hafele may, at any time (whether before or after the e-Warranty becomes valid) require you to produce proof of purchase, whether for approving your application for the e-Warranty, to obtain warranty service under the e-Warranty, or any other purpose. In such event, the e-Warranty shall be conditional upon you sending or faxing to Hafele a copy of your original purchase receipt.
 

 1. Vui lòng giữ lại HÓA ĐƠN MUA HÀNG của quý khách hàng và xuất trình để xác minh khi được yêu cầu.

Please keep your ORIGINAL PURCHASE INVOICE and present it for verification when required.

Trường hợp Ngày mua ghi nhận trên hệ thống kích hoạt điện tử khác với Ngày mua trên hóa đơn mua hàng:

 • Nếu chênh lệch giữa ngày mua ghi nhận trên hệ thống HEW và hóa đơn mua hàng ≤30 ngày: Ngày mua ghi nhận sau được áp dụng để tính thời hạn bảo hành
 • Nếu chênh lệch giữa ngày mua ghi nhận trên hệ thống HEW và hóa đơn mua hàng >30 ngày: Ngày mua ghi nhận trước được áp dụng để tính thời hạn bảo hành

In case the Purchase date recorded on SW system is different from this one on Purchase invoice:

 • If the gap between the Purchase date recorded on SW system & this one on Purchase invoice is ≤30 days: the later Purchase date will be used for warranty period calculation.
 • If the gap between the Purchase date recorded on SW system & this one on Purchase invoice is >30 days: the earlier Purchase date will be used for warranty period calculation
 1. Bảo hành không được chuyển nhượng và không có quyền hoặc nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện này có thể được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng. Người không phải là người đăng ký Bảo hành sẽ không có quyền để thực thi bất kỳ điều khoản nào của Bảo hành này.

The Warranty is non-transferable, and none of the rights or obligations under these Terms and Conditions may be assigned or transferred. A person who is not an applicant for the Warranty shall have no rights to enforce any terms of this Warranty.

 1. Quy định này có giá trị thay thế tất cả các quy định, thông báo của Hafele về kích hoạt bảo hành điện tử và có thể được sửa đổi, bổ sung tuỳ từng thời điểm theo quyết định của Hafele. Trong trường hợp này, Hafele sẽ thông báo, công bố cho các đại lý, khách hàng về việc ban hành chính sách mới đối với bảo hành điện tử trước ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày áp dụng.

This policy replaces all Hafele regulations and notices on e-warranty activation and shall be amended and supplemented from time to time at Hafele's discretion. In this case, Hafele will notify and announce to agents and customers the issuance of a new policy on ewarranty at least 03 (three) working days before the application date.

 

Mọi thắc mắc khác: liên hệ Hotline 18001797 hoặc email support@hafele.com.vn

If you have any inquiries, please contact hotline 18001797 or email us at support@hafele.com.vn

 

Trân trọng cảm ơn!

Thank you very much

 

Contact

9 Doan Van Bo Street, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Hotline: 1800 1797
Mon – Sun / 8:00 – 20:00